Derogatie 2014: de regels op een rij

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Monstername grasland
Samenvatting: 
 • Als u meedoet aan de derogatieregeling mag u meer stikstof uit rundveedrijfmest per hectare gebruiken dan de standaardnorm.
 • Voor derogatie gelden stikte voorwaarden en is monstername noodzakelijk.
 • Het monster is voor derogatie 4 jaar geldig na monstername.

Derogatie 2014: de regels op een rij

Onze buitendienst is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling, of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden. Waaraan moet u voldoen?

Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit mag echter, zoals bekend, niet onbeperkt. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen terecht in de bodem en in het water. Dat belast het milieu. Om die reden is er in Europa mestwetgeving van kracht. Boeren moeten zich houden aan de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat die gebruikt mag worden voor landbouwgrond. De gebruiksnorm voor dierlijke mest geeft aan hoeveel dierlijke mest u in een jaar per hectare landbouwgrond mag gebruiken. De gebruiksnorm is 170 kilo stikstof uit rundveedrijfmest per hectare landbouwgrond. Als u meedoet aan de derogatieregeling, en dus als veehouder voldoet aan de voorwaarden, mag u 250 kilo stikstof uit rundveedrijfmest per hectare grasland en bouwland gebruiken. Afhankelijk van het gewas mag u aanvullend een bepaalde hoeveelheid stikstof uit kunstmest gebruiken.

Goedkeuring derogatieregeling
Op dit moment moet de derogatieregeling voor 2014 nog officieel goedgekeurd worden door de Europese Commissie. De verwachting is dat deze er in februari gaat komen. Voor die tijd moeten echter al wel de grondmonsters met het oog op de regeling genomen worden.

Lees hier wat de voorwaarden voor derogatie zijn:

Derogatie
Bij gebruik van minstens 70% van het totale grondoppervlakte als grasland is het voor veehouders mogelijk om derogatie aan te vragen.

 • Aanmelden voor derogatie: tot 1 februari 2014.
 • Datum monstername: tot 1 februari 2014.
 • Monster geldig 4 jaar na monstername. Het monster is geldig als de datum van monstername op de peildatum (1 februari) niet ouder is dan 4 jaar.

Voorbeeld: als een monster van een perceel op 25 januari 2014 is genomen, dan moet er voor dat perceel voor 1 februari 2018 weer een nieuw monster genomen worden om in 2018 derogatie aan te  kunnen vragen.

Bestaande monsters gebruiken
Veehouders die bestaande grondonderzoeken willen gebruiken voor derogatie en/of Flex-P moeten rekening houden met de volgende zaken:

 • Voor derogatie in 2014 zijn monsters nodig die genomen zijn na 1 februari 2010.
 • Voor Flex-P in 2014 zijn monsters nodig die genomen zijn na 15 mei 2010.
 • Monsters genomen tussen 1 februari 2010 en 15 mei 2010 zijn in 2014 dus wel geldig voor derogatie, maar niet voor Flex-P.
 • Bemonsterde oppervlakte moet met GPS-coördinaten zijn vastgelegd. Deze regel is vanaf 1 januari 2010 ingevoerd. Dit betekent dat in 2014 alle monsters voorzien moeten zijn van GPS-plaatjes.
 • Voor de Flex- P wordt er gerekend met de fosfaattoestand van percelen die bij Dienst Regelingen geregistreerd staan. Dat betekent dat de veehouder per gewasperceel de fosfaattoestand moet opgeven, tenminste als deze lager is dan de toestand hoog. Als de veehouder van een gewasperceel meerdere monsters heeft moet het gewogen gemiddelde opgegeven worden.

Bemonstering
Als bij bemonstering de huismethode van BLGG AgroXpertus wordt toegepast, moet per 5 ha 1 monster worden genomen. Op een perceel van bijvoorbeeld 12 ha zijn dus 3 monsters nodig.

Bij gestratificeerde monstername geldt geen maximum aan de oppervlakte per monster. Bij percelen groter dan 5 ha is de uitslag van een gestratificeerd monster echter niet geschikt voor landbouwkundig gebruik. Daarvoor is de monstername te grofmazig. Wilt u een optimaal inzicht in uw bodem om een optimale bemesting te realiseren? Vraag dan BemestingsWijzer grasland aan. Hiermee ontvangt u ook de cijfers voor de derogatieregeling. Dit product geeft u het inzicht om meer ruwvoer van eigen land te halen.

Om voor fosfaatreparatie in aanmerking te komen (120 kg/ha) is een gestratificeerde monstername verplicht. De verhoogde norm geldt voor PAL <16 of Pw <25.

Samenvoegen van percelen
Mag alleen als:

 • Percelen aangrenzend zijn
 • Slechts gescheiden door onverhard (kavel)pad of landbouwsloot
 • Als twee percelen slechts deels doorsneden zijn door een kavelpad is het 1 perceel.
 • Afzonderlijke percelen niet groter zijn dan 2,5 ha, en de samengevoegde percelen samen niet groter zijn dan 5 ha.

Lees meer over de derogratieregeling op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland