Meer fosfaat in 2017? Denk aan monstername

PrintPrint  Stuur doorStuur door
De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.
Samenvatting: 
 • De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar.
 • De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.
 • Is de grond niet bemonsterd en geanalyseerd? Dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm.

Meer fosfaat in 2017? Denk aan monstername

Wilt u dit jaar gebruik maken van meer bemestingsruimte voor fosfaat, maar heeft u nog niet de juiste cijfers in huis voor alle percelen? Vraag dan nu bemonstering aan. Tot uiterlijk 15 mei kunt u uw aanvraag indienen via de Gecombineerde Opgave.

De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.  Sinds 1 januari 2010 wordt gewerkt met de categorieën arm, laag, neutraal en hoog om de fosfaattoestand aan te duiden. Op een perceel met een lage fosfaattoestand mag meer bemest worden dan op een perceel met een hoge toestand.

De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar. Dit houdt in dat percelen die bemonsterd zijn vóór 15 mei 2013 opnieuw bemonsterd dienen te worden. Houd daarbij rekening met een onderzoekduur van 10 werkdagen. U kunt monstername aanvragen via uw rayonmedewerker of via één van onderstaande links.

De regels op een rij

Hoe zit de regeling voor de fosfaatdifferentiatie (flex-P) ook alweer in elkaar? We zetten voor u de regels nog even op een rij:

 • Is de grond niet bemonsterd en geanalyseerd? Dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm.
 • Voor bouwland geldt het Pw-cijfer, voor grasland het P-Al cijfer
 • Op percelen met een Pw die lager is dan 25 of een P-Al van minder dan 16 (fosfaatarme- en fixerende percelen) geldt een extra hoge fosfaatgift. Hier is reparatiebemesting mogelijk. Gestratificeerde bemonstering is dan wel een vereiste, anders komt u niet in aanmerking voor 120 Kg Fosfaat.
 • Het analyseverslag is voor vier jaar geldig
 • Op grasland en bouwland mag u, als uw percelen daarvoor in aanmerking komen, de extra hoeveelheid fosfaat in de vorm van kunstmest, dierlijke mest en andere organische meststoffen geven.
 • Houd echter wel rekening met andere regelingen. Bijvoorbeeld: als u deelneemt aan de derogatie (veehouderij) mag u geen kunstmest gebruiken
 • De hoeveelheid die u mag bemesten, berekent u met de oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik hebt.
 • U vermenigvuldigt de oppervlakte met de bijbehorende fosfaatgebruiksnorm. Dit doet u voor elke categorie (laag, hoog, neutraal, reparatie), voor (eventueel) zowel bouwland als grasland.
 • Er is sprake van grasland als het gras bestemd is als ruwvoer. Landbouwgrond met graszaad of graszoden rekent u tot bouwland.

Zie hieronder de gebruiksnormen per categorie:

Fosfaatklassen:

BOUWLAND

         
Pw-waarde Categorie 2014 2015 2016 2017
<25 Arm 120 120 120 120
25-36 Laag 80 75 75 75
36-55 Neutraal 65 60 60 60
>55 Hoog 55 50 50 50

GRASLAND

         
PAL-waarde Categorie 2014 2015 2016 2017
<16 Arm 120 120 120 120
16-27 Laag 100 100 100 100
27-50 Neutraal 95 90 90 90
>50 Hoog 85 80 80 80

Bemestingsruimte fosfaat in P2O5 per hectare

 

 

Wilt u meer weten over de fosfaatdifferentiatie? Raadpleeg dan de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.