Nieuw natriumadvies grasland

Samenvatting: 
  • Vanaf begin november 2009 werkt BLGG AgroXpertus met een sterk verbeterd natriumadvies voor grasland.
  • De verbetering zit op meerdere fronten. Ten eerste wordt er gewerkt met hogere streefwaarden voor Na in gras.
  • Verder is Blgg nu in staat de concurrerende werking van K en Mg op natrium te verwerken in het advies.
  • Ook het N-leverend vermogen van de bodem wordt meegenomen bij de advisering.

Nieuw natriumadvies grasland

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat natrium in gras diverse positieve eigenschappen heeft. Zo leidt meer natrium tot een betere afgrazing, geeft het meer smakelijkheid en wordt de benutting van het gras beter. Enkele onderzoeken geven tevens aan dat het een grotere melkproductie tot gevolg kan hebben.

NMI en ASG hebben, met financiering van Productschap Zuivel, een studie en proeven uitgevoerd naar het optimale Na-gehalte in gras. Het blijkt dat een natriumwaarde van 2,5 g/kg ds het beste streven is voor een maximale grasopname door de koe. Dit is duidelijk hoger dan de behoeftenorm die aangeeft dat op rantsoenniveau minimaal 1,5 gram per kg ds aanwezig dient te zijn. Sinds begin november houdt Blgg in het bemestingsadvies voor grasland rekening met deze hogere streefwaarde voor natrium in gras. Natrium is overigens een onderdeel van het basis grasland onderzoek bij Blgg.

De hogere Na-norm in gras leidt automatisch tot een licht verhoogde streefwaarde aan natrium in de bodem. Het heeft geen echter zin om een hoge voorraad natrium in de grond na te streven, aangezien veel natrium zal uitspoelen. Natrium via kunstmest wordt snel opgenomen door het gras waardoor met een juiste bemesting voor de eerste snede, en eventueel de overige sneden, het natriumgehalte in het gras direct op goed niveau te brengen is.

De opname van natrium door de plant wordt beïnvloed door concurrentie van andere elementen aan de wortels. Uit diverse proeven blijkt dat er – bij het oude advies - niet voldoende rekening werd gehouden met de K-toestand van de bodem. Naast kalium is ook magnesium een concurrent van natrium. Dankzij nieuwe meetmethoden, waarbij meerdere elementen in hetzelfde extract worden gemeten, kan Blgg uitspraken doen over de onderlinge verhoudingen. Voor het nieuwe Na-advies betekent dit, dat ook rekening gehouden wordt met de aanwezige hoeveelheid K en Mg in de bodem.

Daarnaast speelt ook het N-leverend vermogen (NLV) van de bodem een rol. Bij een hogere NLV zal er meer N door het gras worden opgenomen en daardoor ook meer natrium. Stikstof (nitraat NO3-) wordt bij opname door het gewas namelijk vergezeld door positieve elementen, waaronder Na+. Dit proces speelt ook omgekeerd, bij percelen met een lagere NLV zal minder N door het gras worden opgenomen en daardoor ook minder natrium. Aangezien de N-gebruiksnormen steeds stringenter worden, vormt dit een belangrijk aandachtspunt.