Regels op een rij | KringloopWijzer

PrintPrint  Stuur doorStuur door
Vergeet uw percelen niet te bemonsteren
Samenvatting: 

Vóór 15 mei 2019 moet u de ingevulde KringloopWijzer van 2018 indienen. Daarom heeft Eurofins Agro alle belangrijke regels, wijzigingen en een actieplan op een rij gezet voor de bemonstering voor de KringloopWijzer

Regels op een rij | KringloopWijzer

Voor 15 mei 2019 moet u de ingevulde KringloopWijzer van 2018 indienen. Hier vindt u alle regels op een rij voor de bemonstering voor de KringloopWijzer plus een handige actieplan voor bemonstering.

De KringloopWijzer wordt gebruikt door overgrote deel van de melkveehouders in Nederland. De KringloopWijzer brengt eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld en laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. Efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten en minder verliezen van mineralen. Hierdoor kunt u uw bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen.

Eigen geteeld voer
Voor de KringloopWijzer moet van eigen geteeld voer de onderstaande informatie bekend zijn:

 • Droge stofgehalte
 • VEM-gehalte
 • Stikstof (N) (Ruw Eiwit)
 • Fosfaatgehalte (P)
 • Partijopmeting

In de praktijk betekent dit dat van het ruwvoer een volledig voederwaarde-onderzoek, inclusief fosfaatbepaling, uitgevoerd moet worden. Als u een partij ruwvoer voor de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) moet laten onderzoeken, is het goed voor uw vee om deze naast voederwaarde en fosfaat, ook op de overige mineralen, inclusief sporenelementen, te laten onderzoeken. Hiermee kunt u de mineralenvoorziening van melkvee, jongvee en droge koeien optimaliseren en zo uw veestapel in topgezondheid houden. Met Voeding Compleet kunt u de kuilen uitgebreid laten onderzoeken.

 

DE REGELS

Let op: Wijzigingen BEX 2018

In de nieuwste versie van de Handreiking BEX zijn in de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd:

 • De voorwaarden
 • Het gemiddelde lichaamsgewicht van koeien
 • De netto-energietoeslagen voor melkkoeien en jongvee
 • Het vervangingspercentage in de melkveestapel
 • De energiebehoeften of VEM-opnames van overige graasdieren
 • De berekeningswijze voor ammoniakemissie

Bemonsteren van partijen en kuilen

 • Iedere partij, ook tegen elkaar aangekuild, moet per maaidatum apart worden bemonsterd.
 • Meerdere partijen die over elkaar heen zijn gekuild (lasagne kuil) mogen wel in 1 keer worden bemonsterd, mits de kuil tot onderin is bemonsterd.
 • 1 Oogst die in 2 kuilen is gekuild, moet apart worden bemonsterd.
 • Een kleine kuil (maximaal 50 m3) mag bij een grote partij van dichtstbijzijnde maaidatum worden gevoegd, mits de kleine partij niet meer dan 10% van het totaal omvat.
 • Partijen balen moeten per maaidatum worden bemonsterd, balen die na eind augustus gemaakt zijn, mogen worden samengevoegd tot 1 partij.

Mengkuilen

 • Het is niet toegestaan om 1 analyse te laten maken van een mengkuil (minstens 2 voersoorten).
 • Indien u gebruik maakt van mengkuilen, dan is het belangrijk dat de voederwaarde en droge stofbepaling van elk afzonderlijk product aan te tonen is.
 • Een mengkuil maken en deelnemen aan BEX kan wel, maar dan dienen de afzonderlijke partijen voor het mengen als gekuild materiaal te worden geanalyseerd en opgemeten.
 • Wanneer boven op de kuil en direct onder het afdekplastic een bijproduct is ingekuild dan dient het bijproduct te worden verwijderd uit het boorsel.
 • Bijmengen van bijproducten in een kuil mag tot maximaal 10% van de totale kuil.
 • Bemonsteren van verschillende lagen met verschillend materiaal mag alleen als van beide partijen apart een samenstelling bekend is en als er een hoeveelheidsbepaling van elk voedermiddel apart is.
  • Betreft het een laag gras en maiskuil, dan moet eerst de onderste laag apart bemonsterd en opgemeten zijn, omdat anders het gewicht van het andere product de dichtheid van de onderste laag te sterk beïnvloedt, waardoor de bepaalde dichtheid te sterk afwijkt.

Eigen geteeld krachtvoer

 • Indien door Eurofins Agro een partijopmeting gedaan moet worden voor eigen geteeld krachtvoer zoals Corn Cob Mix (CCM), dient er ook een voederwaarde + fosfaatanalyse gedaan te worden.

Grondmonsters

Grondmonsters zijn NIET verplicht voor de KringloopWijzer. Heeft u geen grondmonsters, of te wel P-AL cijfers, dan kunt u geen gebruik maken van fosfaat differentie. De bodem valt dan standaard in categorie hoog. Mocht uw bodem toch in neutraal vallen, dan scheelt u dit al gauw 20 kg fosfaat/ha. De grondmonsters blijven 4 jaar geldig. Is uw grondmonster ouder dan 15 mei 2015? Laat dan snel een grondmonster steken door uw monsternemer.

 

ACTIEPLAN VOOR 15 MEI

Vóór 1 januari:
•    BEX-waardige monsters nemen en het opmeten van bestaande gras- en maiskuilen met Voeding Compleet
•    Bepaal voor 31 december de voorraad voeders (ruwvoer, krachtvoer en bijproducten), meststoffen en dierlijke mest

Januari:
•    Percelen bemonsteren voor fosfaatdifferentiatie (monster blijft 4 jaar geldig)

Februari:
•    Mestmonster nemen en laten onderzoeken met de MestCheck

April:
•    Bemesting maïsland vastleggen via BemestingsMonitor

Vóór 15 mei:
•    KringloopWijzer over voorgaand jaar indienen

15 mei:
•    Uiterste datum voor aanvragen fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave