Houd de bodemvruchtbaarheid van kasgrond op peil

PrintPrint  Stuur doorStuur door
kasgrond_sla
Samenvatting: 

Bodemvruchtbaarheid is meer dan de aanwezigheid van voldoende nutriënten. Ook de fysische eigenschappen en het bodemleven spelen een rol. Het nieuwe, uitgebreide grondonderzoek KasgrondVoorraad geeft volledig inzicht in de bodemvruchtbaarheid van de kasgrond.

Houd de bodemvruchtbaarheid van kasgrond op peil

Bodemvruchtbaarheid is het vermogen van een bodem om een gewas te voorzien van voldoende voedingsstoffen en water. Een deel van de nutriënten in de kasgrond is direct opneembaar. Een ander deel van de nutriënten is vastgelegd in het kleihumuscomplex, de organische stof en in de gronddeeltjes.

Tijdens de teelt is het zaak om te weten hoeveel nutriënten de grond kan leveren en hoeveel een gewas nodig heeft. Zo kan met de juiste hoeveelheid nutriënten worden bij bemest. De vastgelegde nutriënten komen langzaam vrij en moeten  aangevuld worden door een reparatiebemesting. Zo wordt voorkomen dat de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat.

Eurofins Agro biedt twee onderzoekspakketten aan voor kasgrond. Het pakket KasgrondCheck geeft inzicht in de direct opneembare nutriënten en het nieuwe pakket KasgrondVoorraad geeft een totaal beeld. KasgrondVoorraad geeft niet alleen informatie over de bodemvoorraad, maar ook over andere belangrijke kenmerken van de kasgrond, zoals de kationenuitwisselingscapaciteit (CEC), de pH, het gehalte organische stof, de structuur en de textuur.

Behoud bodemvruchtbaarheid

Voor een duurzaam gebruik van kasgrond is het belangrijk om niet alleen de nutrïentenopname door het gewas aan te vullen. Het onderzoek KasgrondVoorraad vermeldt op het verslag de gemeten waarden voor hoofd- en sporenelementen met daaraan gekoppeld een streeftraject en een advies. Dit maakt het mogelijk om na een teelt een reparatiebemesting uit te voeren.

KasgrondVoorraad geeft daarnaast ook inzicht in de fysische eigenschappen en in bodemleven. Er worden drie parameters voor bodemleven vermeld. Inzicht in deze kengetallen is onmisbaar voor het behoud van een weerbare en vruchtbare kasgrond.

  • Microbiële biomassa:  de totale hoeveelheid biomassa  op basis van de aanwezige fosfolipidenvetzuren (PLFA’s). Deze vetzuren vormen een belangrijk onderdeel van de celwanden van alle micro-organismen in de bodem. Omdat deze vetzuren snel in de grond worden afgebroken is dit een maat voor de totale hoeveelheid levend bodemleven.
  • Microbiële activiteit: door te meten hoeveel organische stof het bodemleven afbreekt, ontstaat een indruk van de activiteit van de aanwezige micro-organismen. De hoeveelheid stikstof (N) die vrijkomt bij de afbraak van organische stof in een bepaalde tijd, is maatgevend voor de microbiële activiteit.
  • Verhouding schimmels/bacteriën: deze  verhouding geeft onder andere inzicht in het mineralisatieproces. Als er veel schimmels in de kasgrond aanwezig zijn, vindt er opbouw van organische stof plaats. In grond met relatief meer bacteriën, neemt de hoeveelheid organische stof juist af door afbraak en is de stikstof- en zwavelmineralisatie relatief groter.

Op basis van dit inzicht zijn maatregelen te treffen om het bodemecosysteem in tact te houden of te verbeteren. Een gezonde kasgrond heeft voldoende organische stof nodig omdat dit voedsel is voor de micro-organismen. Door het toedienen van bodemverbeteraars zoals compost, dierlijke mest of andere organische producten is bodemleven te stimuleren. Ook het laten staan van gewasresten heeft een positief effect op het bodemleven. Een gezond bodemleven heeft bovendien voldoende zuurstof nodig. Maatregelen die de bodemstructuur verbeteren hebben daarom een positief effect op de kwaliteit van de kasgrond.

bestel.jpg

Trefwoorden: