Grondonderzoek

92 resultaten gevonden
Bij te veel kalium of magnesium aan het klei-humus complex treedt verdichting van de bodem op. Voldoende calcium aan het klei-humus complex verbetert de bodemstructuur. Idealiter bevindt de Ca-CEC zich tussen de 65 en 85%, ligt de Mg-CEC tussen 6 en 2% en de K-CEC tussen de 2 en 5%.Cijfers van het... meer
De hoeveelheid stikstof in de bodem is dit jaar uiterst onzeker. Een snel intredende winter in combinatie met een laat oogstseizoen maakt dat stikstof in de bodem zich totaal anders gedraagt ten opzicht van voorgaande jaren. Ken de actuele N-voorraad is dan ook het devies.In normale jaren bevat een... meer
Ondernemende veehouders doen er verstandig aan het wettelijke derogatiemonster te benutten om landbouwkundig bruikbare informatie te verkrijgen. Zo kan de vraag of een bekalking nodig is, al voor minder dan € 1,- extra per ha per jaar worden beantwoord.Uit bodemanalyses van de afgelopen vier jaar... meer
BLGG AgroXpertus introduceert de structuurdriehoek voor grasland, gebaseerd op meting van de CEC. Veehouders krijgen hierdoor inzicht in de potentiële structuur van de grond. Daarnaast geeft deze informatie over de hoeveelheid magnesium, calcium en kalium die de bodem aan het gras levert.CEC staat... meer
BLGG AgroXpertus heeft haar zwaveladviezen voor grasland én akker- en tuinbouwgewassen aangepast aan de actuele zwaveldepositie. Volgens de meest recente cijfers van het RIVM  bedraagt de zwaveldepositie gemiddeld 8 kg S per ha per jaar. De afname in depositie wordt gecompenseerd door een... meer
Silicium is op zuurstof na het meest voorkomende element in de aardkorst. Toch is er maar een kleine hoeveelheid beschikbaar voor de plant. De beschikbaarheid van Si in de bodem is onder andere afhankelijk van grondsoort, pH en de waterhuishouding. Alhoewel silicium vroeger niet als een essentieel... meer
De bodem bestaat naast organische stof, lucht en voedingsstoffen uit klei, silt en zand. Deze laatste 3 fracties worden samen ook wel bodemtextuur genoemd. De verhouding tussen de hoeveelheid zand, slit en klei bepaalt de gevoeligheid van de bodem voor verslemping.Verslemping is het ontmengen van... meer
Het sporenelement Molybdeen (Mo) is essentieel voor de groei van planten, vooral bij vlinderbloemigen zoals klaver. De beschikbaarheid van Mo verschilt per grondsoort. Plant en dier hebben maar zeer kleine hoeveelheden nodig van dit sporenelement. Toch zijn er percelen waarin onvoldoende... meer
Sporenelementen zijn noodzakelijk voor de groei van gras en maïs én hebben effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee. Analyse van sporenelementen geeft inzicht in de beschibaarheid ervan in de bodem. Gericht bemesten met sporenelementen zorgt ervoor dat de veestapel gezond en efficiënt... meer
Hoe zit het ook al weer met de regels rond de wettelijke regeling  Derogatie? Waaraan moeten grondmonsters voldoen om vanaf het bemestingsjaar 2013 deze te kunnen benutten voor de wetgeving? Een overzicht.DatumVoor Derogatie is de datum van 1 februari belangrijk. Monsters die op of na 1... meer

Pages