Kaligebrek

1 resultaten gevonden
Zodra de maïs is gezaaid, kunt u al inschatten of een bemesting met kali nodig is. Er zijn twee redenen om hier juist nu aandacht aan te besteden. Ten eerste het afnemende drijfmestgebruik en ten tweede een mogelijke verdringing door andere mineralen. Een MestCheck en uw bodemonderzoek maken het... meer